Stretnutie bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov, Svätuše, 2. augusta 2013

06.08.2013 14:41

Som vďačná Pánovi zato, že tento rok sa mohlo prvý krát uskutočniť Stretnutie bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov aj na Východnom Slovensku.   Na toto jednodňové stretnutie sme pozvali tých bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov, ktorí sa zapájali do korešpondenčných kurzov a chodili do táborov v Drahňove od roku 2004 do roku 2007, a od roku 2008 v Hatfe.

Spomedzi mnohých pozvaných prišli na stretnutie okrem tamojšej mládeže /zo Svätúš/ len dvaja. Mnohí nám napísali, že by sa boli radi zúčastnili, ale z nejakého dôvodu nemohli, no dúfajú, že v budúcnosti ešte bude podobné podujatie, keď tu budú môcť byť aj oni.

Podujatie sa začalo o 16.30 hod. večerou, privítaním a spevom. Úvodné slová z Biblie odzneli na základe Žalmu 77,12-13: „Chcem sa rozpomínať na Hospodinove skutky, premýšľať o tvojich dávnych divoch. Uvažovať chcem o všetkých tvojich činoch, rozmýšľať o tvojich skutkoch. “ Odznelo, že je dôležité spomínať si na minulosť, pretože tak môžeme byť vďační, a s nádejou sa pozerať na budúcnosť. Potom každý dostal slovo a mohol povedať, čo sa s ním stalo behom uplynulých rokov, ako aj aké spomienky má na tábory a dopisovanie.

            Stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou.

          Som vďačná Pánu Bohu zato, že pripravil a požehnal toto podujatie a verím, že to nebolo posledné stretnutie, ale ak Pán chce a budeme žiť, bude mať pokračovanie.