Tábor pre mládež, Jelka, 8-14. júla 2013

06.08.2013 14:38

Vďaka Pánu Bohu, nielen deti a dorastenci mali možnosť zúčastniť sa na tábore, ale aj pre vyššiu vekovú kategóriu sa uskutočnil tábor pre mládež. Toto podujatie má vážnejší charakter ako detské tábory a program je hustejší, je viac prednášok a stíšení. Napriek tomu, aj dnes sa nájdu mladí ľudia, pre ktorých je dôležité štúdium Božieho Slova, a posilnenie viery prostredníctvom spoločenstva s inými veriacimi.

Na tomto podujatí sa zúčastnilo 43 osôb, medzi ktorými boli aj takí, ktorí boli v takomto tábore prvýkrát. Z detského tábora už vyrástli, no stále túžia byť v Božej blízkosti aj počas prázdnin. 

Ranné stíšenia si pripravili účastníci, vybrali si jeden biblický verš, ktorý bližšie vysvetlili ostatným, alebo k tomu pripojili aj svoje osobné svedectvo. Dopoludňajšie prednášky mali spoločný názov „Veľká zmena”. Táto téma zahŕňala prvé dve kapitoly listu Filipským a 16. kapitolu Skutkov Apoštolov. Po prednáškach sme sa v skupinkách porozprávali  o ponaučeniach biblických príbehov. Aj popoludní odzneli zaujímavé prednášky, ako napríklad „Byť maličkou skrutkou, Stratil vládu nad vozidlom, Som sám/sama, Má to význam”. Vo voľnom čase mali účastníci možnosť ísť na prechádzku, športovať /hrať stolný tenis/ alebo rozprávať sa. Večerné stíšenia boli o prvých otázkach katechizmu  – „Čí si, Ako si sa stal majetkom Pána Ježiša Krista, Od koho ťa vykúpil, Čím si mu zato dlžný”. Posledný večer sa každý podelil s ostatnými o to, čo mu tento týždeň dal, a čo bolo preňho najdôležitejšie z Božieho Slova. 

Podujatie sa skončilo nedeľnou bohoslužbou, počas ktorej účastníci slúžili piesňami a svedectvom. Som vďačná za všetkých účastníkov, a verím, že Pán Boh aj naďalej bude s nimi a pomôže im, aby to, čo počuli a pochopili, vedeli preniesť aj do praxe všedných dní.