Biblická vedomostná súťaž pre deti, Jelka, 10. marca 2018

19.04.2018 15:15

Vďaka Pánu Bohu, deti a mladí ľudia nechodia len na súťaže z biológie, matematiky alebo dejepisu, ale popri množstve úloh, učenia a krúžkov si nájdu čas aj na prehĺbenie vedomostí z Biblie, tak že sa pripravujú na súťaž, v rámci ktorej si svoje vedomosti porovnajú s inými. Avšak toto nie je len súťaž, ale počas prípravy majú deti možnosť lepšie spoznať živého Boha a popri učení sa vedomostí z Písma môžu pochopiť a uchovať si v srdci mnohé ponaučenia pre ich život. Toto je oveľa dôležitejšie ako ktorékoľvek umiestnenie.

Tento rok boli témou pre menšie deti zázraky Pána Ježiša, a spomedzi nich príbehy: Svadba v Káne, Nasýtenie zástupov, Ježiš kráča po mori, Ježiš utíši more, Povolanie Petra, Ježiš zaplatí cirkevnú daň, Vzkriesenie Jairovej dcéry a Vzkriesenie Lazara. Väčšie deti sa pripravili zo života Jána Krstiteľa. Súťažilo 14 skupín žiakov 1. stupňa a 15 skupín žiakov 2. stupňa. Účastníci aj tentokrát prišli z dvoch synod (Bratislavskej a Komárňanskej), okrem toho z Dunajskej Stredy prišla skupina z Katolíckej cirkevnej školy Svätého Jána. Na úvod sa k nám v stíšení prihovoril miestny farár Tibor Kiss na základe Žalmu 78, 2-4. Hoci súťaž je náročná, deti sú každý rok dobre pripravené, poznajú prísne podmienky a neodradí ich to od toho, aby sa z roka na rok zúčastnili. To platí aj pre tých, ktorí dosiahli menší počet bodov a umiestnili sa na posledných miestach. Podľa našich skúseností tieto skupiny prichádzajú na najbližšiu súťaž s ešte väčším elánom a odhodlaním, že doasiahnu viac bodov ako v minulom roku. Vidíme, že náročnosť súťaže napomáha deťom v tom, aby Božie Slovo brali vážne, a dúfame, že štúdium Biblie počas prípravy na súťaž v nich vzbudí túžbu aj samostatne čítať Bibliu.

K dobrej nálade počas súťaže prispieva najmä to, že sme v blízkosti Božieho Slova, snažíme sa sústrediť na Pána Ježiša, a popri tom sú deti v spoločnosti rovesníkov a v neposlednom rade je to aj odmena na konci súťaže, keďže nikto neodchádza domov bez darčeka.

 

FOTOGALERIA