Motto: "Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva, aj deň sa už nachýlil!"  Lukáš 24,29

 

Občianske združenie Emmaus je organizácia nezávislá od vierovyznania.

Jej cieľom je šíriť evanjelium Pána Ježiša Krista medzi deťmi, dorastom a mládežou maďarskej národnosti na Slovensku.

 

 Ďalšie ciele:

 

Združenie občanov Emmaus sa podľa svojich možností zameriava na aktivity, ktorými:

1. napomáha spoločenskému, kultúrnemu a duchovnému zveľaďovaniu mladých občanov, zvlášť deťom a dospievajúcej mládeži Slovenskej republiky v zmysle európskych noriem a všeobecnej kresťanskej etiky;

2. koná záujmovú a výchovno-pedagogickú činnosť medzi deťmi a mládežou a podporuje rozvoj vyrastajúcej osobnosti; 

3. podporuje záujmy detí a mládeže vo sférach spoločenského života, pomáha socializácii vyhostených detí, umožňuje mnohostrannú spoluprácu a komunikáciu medzi deťmi, školou, spoločnosťou a záujmovými krúžkami a  napomáha rozvoju osobnosti  v rámci mimoškolských aktivít;

4. zameriava sa aj na aktivizovanie sociálnej pomoci a charitatívno-humánnej služby a pomoci na to odkázaným, zvlášť deťom a dospievajúcej mládeži.

Združenie Emmaus sa snaží svoje aktivity uplatňovať takou formou, aby:

 - čo najviac detí a mladých ľudí spoznalo odkaz Biblie,

   ktorej stredobodom je Pán Ježiš Kristus

 - pochopili, ako môžu mať osobný vzťah s Pánom Ježišom  

   Kristom a ako môžu v Neho veriť

 - sme posilňovali vo viere tých, čo už veria

 

Vítame Vás

na našej stránke!

 

Prajeme

požehnaný deň!