História

"Dobroreč, moja duša, Hospodinovi,

a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení."

Žalm 103,2

 

          Sme veľmi vďační Pánu Bohu za našu doterajšiu, vyše 10-ročnú službu deťom a mládeži na Slovensku a veríme, že za tie roky už Pán učinil skrze jeho Slova zmeny v živote mnohých detí a mladých ľudí. Chválime Pána aj zato, že aj medzi maďarskými deťmi sa mohla začať táto práca pod vedením sestry Aranky Dancákovej. Touto službou sa začala zaoberať v roku 1994. V roku 1996 sme ju prebrali, pretože v Jelke v Misijnom centre Betlehem (postavenom v roku 1994) boli lepšie podmienky na uskladnenie lekcií a potrebnej literatúry. V rokoch 1996-2008 sme pôsobili v rámci Detskej misie (Child Evangelism Fellowship).

            Korešpondenčné kurzy sú jednou z našich hlavných aktivít. Začínali sme s 25 adresami, ktoré sme dostali od sestry Aranky Dancákovej. Postupne rástol počet detí, ktoré sa zapojili do kurzov. Deti veľmi vďačne rozširovali kurzy medzi svojimi kamarátmi. Dnes evidujeme približne 300 aktívnych detí, ale toto číslo sa neustále mení, pretože mnohí po čase prestanú písať a na druhej strane stále pribúdajú nové deti. Sme obzvlášť vďační za tie deti, ktoré vytrvalo píšu a je vidno, že v ich živote už zapôsobilo Božie Slovo. Z týchto detí sa neskôr stávajú naši dobrovoľní spolupracovníci.  

            V roku 1998 sme mali prvý päťdňový tábor pre deti a dorast, z ktorého vznikla tradícia. Neskôr bolo toľko záujemcov, že sme museli letný tábor rozdeliť na dva turnusy, podľa veku detí. Žiaľ, cez jarné prázdniny sa to takto nedá vyriešiť. Na tieto tábory máme k dispozícii budovu Misijného centra Betlehem v Jelke. Postupne narastá počet detí z východného Slovenska, a len máloktoré z nich si môžu dovoliť prísť do Jelky do tábora, pretože je to pre väčšinu z nich finančne náročné. V roku 2004 sme mali prvýkrát možnosť zorganizovať tábor aj na východnom Slovensku, konkrétne v Drahňove. Odvtedy sa aj tento tábor stal tradíciou.

            Okrem táborov raz do roka organizujeme aj biblické súťaže pre deti a mládež, o ktoré je tiež veľký záujem. Zvyčajne býva okolo 200 účastníkov na detskej súťaži a pribliťne 50 na súťaži pre mládež. Je to výborná príležitosť na rozšírenie poznatkov zo Svätého Písma a prehĺbenie viery, ale aj pekný zážitok pre deti, ktoré radi súťažia a radi dostávajú odmeny. 

            Cez letné prázdniny robievame kurzy na vyškolenie spolupracovníkov a pomocníkov v táboroch. Ak je záujem, tak aj týždňový kurz pre tých, čo chcú učiť na besiedke alebo nedeľnej škole. Mnohí absolventi týchto kurzov už nám aktívne pomáhajú v táboroch a súťažiach, ako aj s korešpondenčnými kurzami. V súčasnosti máme 15 takýchto dobrovoľníkov. Potrebovali by sme však ešte viac spolupracovníkov, aby sme mohli svojou činnosťou pokryť všetky oblasti, kde žijú deti maďarskej národnosti. Toto je náš plán do budúcnosti a zároveň aj predmet našich modlitieb.

            Sme veľmi radi, že sme sa mohli na jeseň 2004 presťahovať do novej budovy, kde je podstatne viac priestoru a sklad na uloženie detskej literatúry, korešpondenčných kurzov a ostatných pomôcok pre prácu s deťmi.

V roku 2007 sme vďaka Pánu Bohu dostali možnosť nadviazať aj osobný kontakt s deťmi, ktoré si s nami dopisujú a s katechétami, resp. pedagógmi, ktorí robia s deťmi kurzy v rámci hodín náboženskej výchovy. V apríli sme navštívili základnú školu v Malom Horeši ( východné Slovensku)a v júni sme boli v Bátke (stredné Slovensko), takisto v ZŠ. V júli 2007 sa uskutočnil náš prvý denný tábor v Bátke, v budove ZŠ. V septembri nás pozvali do Farnej nad Hronom na evanjelizáciu. V októbri sme navštívili cirkevné gymnázium v Leviciach. V roku 2008 sme pred Veľkou Nocou navštívili cirkevné gymnázium v Komárne, v adventnom období zasa v Marcelovej a v Martovciach.

1. januára 2009 sme vykročili na úplne novú cestu, s novým menom ako občianske združenie. Vybrali sme si meno Emmaus, pretože toto je miesto, kde sa učeníci stretli s Pánom Ježišom po jeho vzkriesení a zistili, že skutočne žije, stále je s nimi, pomáha im a sprevádza ich na ceste, ktorá vedie do cieľa (Lukáš 24, 13-35). Aj naďalej by sme chceli šíriť medzi maďarskými deťmi a mládežou na Slovensku Evanjelium vzkrieseného Pána Ježiša a jeho lásky k nám, tak ako sme to robili aj doteraz.

Odvtedy takisto prežívame, že Pán nás vedie a stará sa o nás. V roku 2009 sme prvýkrát organizovali Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, ktorá sa stala zvykom, organizujeme ju každý rok. Tábory na Východnom Slovensku mávame na novom mieste, konkrétne v Hatfe pri Viničkách, kde majú deti veľa preistoru na pohyb. 

V roku 2012 sa uskutočnilo Stretnutie bývalých dopisovateľov a účastníkov táborov pre Západné Slovensko v Jelke, a v roku 2013 pre Východné Slovensko v Svätušiach.