Detská Biblická Súťaž, Jelka, 27. február 2016

04.03.2016 16:20

Tento rok sa na Detskú Biblickú Súťaž pripravovalo 34 skupín. Prišli z dvoch cirkevných okresov (Bratislavský seniorát a Komárňanský seniorát) ako aj z katolíckej školy. Z toho 18 skupín žiakov prvého stupňa a 16 z druhého stupňa základnej školy. Z niektorých cirkevných zborov prišlo na súťaž aj viac skupín. Pre menšie deti bol témou na prípravu život proroka Elizeja, a tí väčší sa mali pripraviť z knihy Nehemiáša. Podujatie sme začali tak, ako každý rok v kostole, spoločným spevom, krátkym úvodom z Božieho Slova, povzbudením, ktoré predniesol miestny duchovný pastier Nt. Kiss Tibor. Potom sa skupiny každá so svojím prideleným vedúcim premiestnili do Misijného Centra Betlehem, kde už s napätím očakávali začiatok súťaže. Deti dostali otázky a úlohy na šiestich hárkoch. Na každý hárok mali vopred určený časový limit, počas ktorého museli zodpovedať otázky a vyriešiť úlohy, teda ukázať, čo sa počas prípravy na súťaž naučili. Odpovede a riešenia úloh opravovali duchovní pastieri a katechéti. Po obede sme znova išli do kostola, kde sa podujatie končilo spoločnou modlitbou a očakávaným vyhodnotením výsledkov. Na začiatku ešte odznelo povzbudenie, že aj posledné miesto je umiestnením, veď členovia skupiny prišli a zúčastnili sa na súťaži. Nikto neodišiel domov s prázdnymi rukami, keďže bez ohľadu na umiestnenie si každý účastník mohol vybrať odmenu, knihu alebo nejaký iný darček. Môžeme povedať na základe bodovania, že medzi skupinami boli len malé rozdiely, niekedy iba 2-3 body. Aj z toho je vidno, že deti sa veľa pripravovali a brali súťaž vážne. Sme vďační Pánovi zato, že sme mali možnosť zorganizovať takéto podujatie. A ešte vďačnejší sme zato, že v dnešnom svete, keď je tak veľa lákavých možností a príležitostí, sú ešte vždy také deti, ktoré sú otvorené pre Božie Slovo a s radosťou sa s ním zaoberajú, nešetriac časom a energiou na svedomitú prípravu na túto náročnú súťaž. Veríme, že všetci dospelí, ktorí tieto skupiny pripravovali, spolu s nami dúfajú, že semeno zo Slova nebolo zasiate nadarmo a skrze Ducha Svätého raz prinesie ovocie na Jeho slávu; a v modlitbe pamätajú na tieto deti.

 

Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.

 

FOTOGALERIA