Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2019 – 1. januára 2020

27.02.2020 11:17

Z Božej milosti sa aj na konci roka 2019 mohlo uskutočniť v Jelke Koncoročné sústredenie. Toto podujatie je vždy výborná možnosť nato, aby sa človek stíšil, premýšľal o starom roku, a upriamiť sa nato, čo prinesie nový rok. Tak ako všetko, aj toto má svoj určený čas. K tomu nám tieto dni znova poskytli bratské/sesterské spoločenstvo.

Motto podujatia bol biblický verš zo Žalmov: „Čas môjho života je v tvojich rukách”. Témy prednášok sa tiež týkali tohoto motta. 1.deň to bolo určený čas. 3. Kapitola knihy Kazateľa hovorí o tom, čo všetko má svoj určený čas podľa Pána, podľa čoho Pán Boh riadi tento svet. Keď je Pán v našom živote na prvom mieste, zistíme, načo nám dal čas, a budeme ho čo najlepšie využívať.

2.deň bola téma hriech odkladaniaa čas milosti  podľa 1. kapitoly proroka Aggeusa. V čase kráľa Dáriusa prišli židia domov zo zajatia a nestarali sa o Pánov dom, ale každý robil okolo svojho domu. Mysleli si, že ešte neprišiel správny čas, ale Pán ich napomenul. Je to milosť, že On je trpezlivý a že vtedajší ľud poslúchol Božie Slovo. Dajme si pozor, aby sme nie my určovali, kedy a pre čo je ten správny čas, pretože ten, kto sa prispôsobí Božiemu poriadku, Jeho časovému plánu, s tým bude Pán.

3.deň sme si vypočuli až 3 prednášky. Názov prvej bol čas stretnutia, kde podľa príbehu z evanjelia Marka sa slepý Bartimeus stretol s Pánom Ježišom. Je dôležité využiť možnosť, ktorú nám Pán Ježiš ponúka, my musíme urobiť to, čo je na nás, čo dokážeme, napríklad aj Bartimeus musel ráno vstať, obliekol sa a išiel žobrať namiesto toho, aby sa nechal ľutovať. Dav ľudí mu chcel zabrániť, aby sa stretol s Pánom Ježišom. Čo robím ja s tými, ktorí Ho hľadajú? Vediem ich k Nemu alebo od Neho?  

Druhá prednáška bola na tému čas lásky podľs 2 kapitoly knihy Veľpieseň. Tak ako odznelo už aj v horeuvedených častiach, všetko má svoj čas podľa Pána. Veľpieseň nás napomína k tomu, že nemáme prebúdzať lásku, pokiaľ neprišiel jej čas. Je dôležité dávať pozor na Pána, počúvať Ho a počkať, kým pride ten pravý čas. Tak môže byť vzťah požehnaný, partner na celý život, s ktorým si vzájomne rozumieme a dopĺňame sa. Spoločne môžeme kráčať úzkou cestou života.

Tretia prednáška bola o vhodnom čase na základe príbehu Ester. Keď sa Ester stala kráľovnou, a ľud židov sa dostal do veľkého nebezpečenstva, jej príbuzný, Mordochaj ju napomenul, že nie je to náhoda, že Boh dovolil, aby práve ona mohla byť kráľovná. Je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali správny čas, miesto, kde a kedy máme konať. A dôležité je aj to, aby sme vždy mali pri sebe niekoho, veriaceho v blízkosti, ktor nám poradí.

Štvrtý deň sme počuli o téme užitočný život – čas života v službe, podľa evanjelia Matúša (podobenstvo o pracovníkoch vo vinici). Byť v službe Gazdu alebo zostať na trhu. Podmienkou gazdu je len chcieť, byť hotový. Preskúmajme svoj život, kde sa nachádzame? Kde práve pracujeme? A nezabudnime, že v službe nie sme sami!

Večerné podujatie plynulo tým, že sa každý najprv sám zamyslel nad uplynulým rokom aj nad odkazom/ponaučeniami týchto pár dní, čomu hovoríme “zbieranie omrviniek”.  

Som vďačný Pánovi, že som sa mohol zúčastniť na tomto podujatí, na každom jednom dni. Som obohatený mnohými rozhovormi, prednáškami, stretnutiami a zážitkami Zvlášť ma potešilo stretnutie mladých rodičov s bábätkami, ktoré sa za 1 deň takmer zladili, naraz išli spať a naraz vstávali. Takisto dôležité boli ranné stíšenia, ktorými sme začali deň.

Každý deň bol čas aj na odpočinok, osobné voľno, ktoré každý využil podľa svojho uváženia. Po celý čas bola dobrá strava aj možnosť prídavkov.

Na záver mojej správy by som chcel uviesť verš z posledného stíšenia, ktorý odznel na Silvestra: „Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa!” (Fil.4,4)

Keď viem, že moje meno je zapísané v Knihe Źivota, tak všetko ostatné je popri tom maličké. Budem mať radosť, budem ďakovať a budem mať pokoj!

 S.D.G.

FOTOGALERIA