Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 13. októbra 2018

17.12.2018 17:00

Sme vďační Pánovi zato, že Ho môžeme chváliť a svedčiť o ňom na rôznych podujatiach a rôznymi spôsobmi. Tento rok sa 22 účastníkov súťaže, deti a mladí ľudia rozhodli, že budú šíriť Božie Slovo a jeho odkaz vo forme poézie a prózy. Vlastne na tomto podujatí nie je dôležité súťaženie a dosiahnuté výsledky, ale to, že môžeme byť spolu a aj takouto formou sa môžeme sústrediť na Pána. Toto bolo aj hlavnou myšlienkou úvodného stíšenia na základe Filipským 4, 4 „Radujte sa v Pánovi vždy! Znovu vám hovorím: radujte sa.” Príčinou našej radosti v každých podmienkach je Pán, Jemu sa môžeme radovať, že Ho môžeme poznať, že nám dáva svoju milosť, a môžeme žiť pre Neho. Bolo dobré vidieť a cítiť, že takáto radosť prevládala počas tohto podujatia. Svedectvá však odzneli nielen z úst detí a mladých ľudí, ale aj dospelí sa pripravili, aby mohli posmeliť súťažiacich. Recitovanie jednej členky poroty, jednej mamičky a jednej pani farárky spestrili toto podujatie. Okrem toho to dodalo odvahu aj malému dievčatku, ktoré síce nesmelo, ale predsa s pomocou svojho krstného otca odrecitovalo báseň od Józsefa Siklósa: Láska, mier.

Samozrejme, ani tentokrát nemohlo chýbať spoločné spievanie a modlitby. Zatiaľ, čo sa porota odobrala vyhodnotiť to, čo počuli, a kým nám v kuchyni pripravili obed, dospelí mali možnosť porozprávať sa, a deti s radosťou využili pekné počasie a hrali sa na dvore. Po obede prišlo na radu vyhodnotenie. Nikto nešiel domov s prázdnymi rukami, každý dostal knihu, ktorú si mohol vybrať. Sme vďační zato, že rodičia, pedagógovia a duchovní pastieri si nájdu čas na prípravu detí a že ich privezú na súťaž. Dúfame, že na budúci rok sa znova stretneme, a že Pán požehná to, čo sme si v srdci vzali za svoje z týchto ponaučení, ktoré tu odzneli.

 

FOTOGALERIA