Biblické súťaže

 

Cieľom biblických súťaží je, aby deti a mladí ľudia popri svedomitej príprave získali nové poznatky z Božieho Slova, a vďaka tomu lepšie spoznali Pána Boha a jeho Syna, Pána Ježiša Krista.

         Ročne organizujeme dve biblické súťaže: jednu pre deti a jednu pre mládež. Vyberieme určitú časť, resp. knihu z Biblie, z ktorej sa treba podrobne pripraviť. Túto informáciu dostanú do rúk farári a katechéti už na začiatku roka, aby mali dosť času na prípravu.

        Biblickú súťaž pre deti zvykneme organizovať v sobotu po jarných prázdninách. Každú súťaž začíname krátkym stíšením, modlitbou a piesňami v reformovanom kostole v Jelke. Po stíšení sa súťaž začína v Misijnom centre Betlehem. Účastníci súťažia v dvoch kategóriách: žiaci 1.stupňa a žiaci 2.stupňa ZŠ. Pripravujú sa z rozličných tém. Deti súťažia v 4-6 - členných skupinkách. Postupne dostanú 5 pracovných listov, na ktorých je 5-7 otázok alebo zaujímavé úlohy, krížovky. Na vypracovanie jedého pracovného listu majú približne 5-7 minút. Medzitým tieto úlohy priebežne opravujú duchovní, katechéti a pedagógovia, ktorí prišli s deťmi. Počas súťaže na deti dohliada dozor, aby ich nelákalo pokušenie podvádzať. Po vyriešení úloh nasleduje občerstvenie, a potom samozrejme vyhodnotenie súťaže a odmeny. Na záver Biblickej súťaže sa znvoa v reformovanom kostole v Jelke v modlitbách za všetko poďakujeme Pánovi.

 

        Biblická súťaž pre mládež prebieha v podstate rovnako ako Biblická súťaž pre deti, až nato, že nie sú dve kategórie. Časť určená na prípravu je rozsiahlejšia, a zvyčajne je menej účastníkov ako v súťaži pre deti.

Bližšie informácie môžete získať na našej mailovej adrese alebo telefonicky.